Kristala Prather discusses white biotech at Korea Times roundtable